Day One: Toki

TOKIIIIIII!

Really, nothing more needs to be said.

RIP Toki.

One response to “Day One: Toki